پروانه تاسیس و گواهینامه آموزشگاه نیروسازان صنعت شمال

پروانه تاسیس

پروانه تاسیس اموزشگاه نیروسازان صنعت شمال

گواهینامه

گواهینامه اموزشگاه نیروسازان صنعت شمال

سوابق آموزشی و تقدیرنامه های مدیر آموزشگاه استاد آقای حجت فرخی راد

سوابق آموزشی: ۴۵ سال