nirusazan1-web
nirusazan2-web
nirusazan3-web
nirusazan4-web
nirusazan5-web
nirusazan6-web
previous arrow
next arrow

برنامه آموزشی

دو شیفت صبح وعصر

گواهی بین المللی

با استاندارد (I.L.O)

دوره های ویژه

بدون محدودیت سنی

دوره های آموزشگاه

نیروسازان صنعت شمال

دوره های مجتمع نیرو سازان صنعت شمال

دوره برق صنعتی در رشت
اموزشگاه فنی و حرفه ای رشت