برنامه آموزشی

دو شیفت صبح وعصر

گواهی بین المللی

با استاندارد (I.L.O)

دوره های ویژه

بدون محدودیت سنی

دوره های آموزشگاه

نیروسازان صنعت شمال

دوره های مجتمع نیرو سازان صنعت شمال

دوره برق صنعتی در رشت
اموزشگاه فنی و حرفه ای رشت